EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – iCredit

         Regulamentul Campaniei „Bucura-te de sarbatori cu iCredit!”

1. Organizator:

 

Campania „Bucura-te de sarbatori cu iCredit!” este organizata de EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA (denumită în continuare „Organizator”) cu sediul în str.Logofat Tautu nr. 67, etaj P, 1, 2, 3, 4 și 5, sector 3, București, România, J40/1680/16.02.2011, Cod Unic de Înregistrare nr. 28042464,Telefon: 031 71 71 100,  reprezentata legal prin dl. Alben Mitarev, in calitate de Director General, Email: marketing@icredit.co.ro.

Decizia de derulare a acestei Campanii, conform regulilor din prezentul regulament, este finala si obligatorie pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial (denumit in continuare „Regulament Oficial”), cu informarea prealabila a participantilor.

Prezentul Regulament si/sau eventualele modificari la acesta vor fi disponibile gratuit, in  vederea consultarii de catre participanti, pe site-ul www.icredit.ro. Campania promotionala va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand, pe timpul duratei de desfasurare, din initiativa acestuia sau in cazul aparitiei unei situatii de forta majora, precum si pe parcursul modificarii Regulamentului Campaniei promotionale, daca este cazul, acest lucru fiind adus la cunostinta publicului pe site-ul organizatorului.

Campania se va desfășura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții. Regulamentul oficial în cauză este întocmit și făcut public, conform legislației aplicabile în România.

Anexele si/sau modificarile la Regulament fac parte integranta din acesta.

 

2. Durata campaniei si aria de desfasurare: 

Campania este organizata și se desfășoara în România, pe raza tuturor birourilor Organizatorului, precum și pe pagina de internet www.icredit.ro.

Campania „Bucura-te de sarbatori cu iCredit!”se desfășoară în perioada

1 Noiembrie – 30 Decembrie 2021, inclusiv. In situatia in care Organizatorul decide sa diminueze/sa extinda perioada de derulare a Campaniei, acest fapt va fi adus la cunostinta publica, prin modalitatile prevazute la punctul 1. Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate, in conformitate cu punctul 6 din prezentul Regulament Oficial, in caz contrar acestea nu mai sunt datorate de catre organizator.

Dupa data incheierii Campaniei, produsele participante, astfel cum sunt acestea descrise in prezentul Regulament, isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si neasumandu-si nicio obligatie in legatura cu vreo circumstanta care ar putea, eventual, conduce publicul la concluzia continuarii Campaniei.

 

3. Dreptul de participare la campanie

Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice care intrunesc urmatoarele conditii:

-cetateni romani, cu domiciliul /resedinta in Romania,

-cetatenilor  straini cu drept de sedere permanenta in Romania  si care accepta  termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare „Participanti”).  

- clienti actuali iCredit sau viitori clienti, care aplica pentru un credit intre 500 si 10.000 RON in perioada 1 Noiembrie – 30 Decembrie 2021 și cărora li se aprobă un credit în această perioadă

Conditie obligatorie pentru toti clientii participanti la campanie este sa nu se retraga din contract in termen de 14 zile din momentul semnarii acestuia.

Nu au dreptul de a participa  la  aceasta  Campanie  angajatii  companiei  organizatoare, EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA si nici membrii familiilor acestora (sot/sotie, copii, parinti,frati/surori).

Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionare acccesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.

Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

 

4. Mecanismul de desfasurare al campaniei si produsele participante

La campania „Bucura-te de sarbatori cu iCredit!” participa toate serviciile iCredit (credite) care sunt achizitionate in perioada campaniei 1 Noiembrie – 30 Decembrie 2021 si care au valoarea cuprinsa intre 500-10.000 RON.

Pentru a intra in promotie, clientii trebuie aplice pentru un credit intre 500 si 10.000 RON si acest credit sa fie aprobat.

5. Clienții organizatorului care îndeplinesc condițiile de la punctul 3 al prezentului regulament sunt automat participanți la campania „Bucura-te de sarbatori cu iCredit!”, având o șansă de câștig. Un credit aprobat în perioada 1 Noiembrie – 30 Decembrie 2021 inseamna o sansa de castig.

În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe referitoare la cele de mai sus, care il fac neeligibil pe Client pentru participare, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

 

6. Desemnarea castigatorilor:

Toti clientii care vor avea un credit aprobat pe perioada campaniei vor avea sansa sa castige 1 televizor smart cu diagolana de 125 cm.

Pana la data de 15 Ianuarie 2021 va fi desemnat un castigator care are un credit aprobat din punctele de lucru iCredit pe perioada campaniei 1 Noiembrie – 30 Decembrie 2021.

Premiul se va acorda clientului din baza de date cu clienti cu credit intre 500-10.000 RON, aprobat si utilizat in perioada 1 Noiembrie – 30 Decembrie 2021, care are intrarea/numarul in baza de date calculat conform urmatoarei formule:

Numar castigator Premiu (din baza de date) = Numar total credite din perioada 1 Noiembrie – 30 Decembrie 2021 - 2000+ 500 - 350.

6.1. Câștigătorii vor fi informați direct de către Organizator despre câștig.

6.5.1 În cazul în care, timp de 10 (zece) zile calendaristice, castigatorul desemnat nu poate fi contactat pentru a fi informat de faptul ca a câștigat sau nu indeplineste  conditia obligatorie mentionata la punctul 3 din prezentul regulament, acesta va fi descalificat iar premiul va fi acordat următorului client consecutiv din baza de date.

 

 7.  Premiile si acordarea lor

Valoarea totala estimata a premiului este de 3822 RON (inclusiv impozit).

Castigatorii premiilor nu pot solicita contravaloarea premiilor in alte obiecte care au o valoare echivalenta cu valoarea premiului, si nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor premiului.

Premiile vor fi atribuite, in conformitate  cu  mecanismul  descris si vor fi acordate  numai participantilor care indeplinesc criteriile  solicitate in Regulament astfel:

-        Clientii care au fost desemnati castigatori, care au un credit aprobat din punctele de lucru iCredit pe perioada campaniei.

-        Castigatorii vor fi contactati de angajatii punctelor de lucru iCredit pentru a li se oferi premiile cuvenite pe baza unui proces verbal.

-        Clientii care au fost desemnati castigatori, care au un credit aprobat din punctele de lucru iCredit vor primi premiile aferente pana la finalul lunii Februarie 2021.

 

In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau  facilitat  castigarea  premiilor,  Organizatorul are dreptul  de  a  cere  urmarirea  in  instanta  a  respectivelor persoane,  pe  baza dovezilor existente. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau shimbarea  acestora  cu alte  bunuri  si  nici  sa  solicite  schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.

Premiile  neacordate  de  catre  organizator,  din  motivul  invalidarii  castigatorilor  sau  din  cauza nerevendicarii de catre castigator, pana la sfarsitul campaniei, nu se mai datoreaza de catre organizator.

 

8. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal  si  libera  circulatie  a  acestor  date,    Organizatorul, în calitate de Operator de date,   prelucreaza  datele  cu  caracter  personal  care  ii  sunt  dezvaluite  de  catre participanti in vederea participarii la Campania promotionala, cu buna-credinta si cu respectarea drepturilor persoanelor ale caror date sunt prelucrate si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si aplica masurile  tehnice  si  organizatorice  adecvate  pentru  protejarea  datelor  cu  caracter  personal  impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala. Responsabilul cu Protecția Datelor ("DPO") poate fi contactat la adresa de e-mail: dpo@icredit.co.ro. Urmatoarele date personale  vor fi colectate pe durata Campaniei promotionale si utilizate in scopul desfasurarii acesteia, dupa cum urmeaza:

-          pentru toti participantii: nume, prenume, numarul contractului de credit

-        pentru castigatori: copie CI, seria, nr. emitent, data emiterii, adresa postala, localitate, judet, numarul de telefon,  nume reprezentant  vanzari si semnatura olografa.  

Prin participarea la Campania promotionala  datele   cu  caracter  personal  vor fi prelucrate in  vederea indeplinirii  obligatiilor  fiscale  ale  Organizatorului și a altor obligații legale, pentru acordarea premiilor si pentru postarea datelor castigatorilor, conform legii. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe o perioadă suficientă pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor legale la care Operatorul e obligat, în cazul în care nu există alt temei de prelucrare.

Operatorul poate transmite datele cu caracter personal ale Participanților pentru îndeplinirea anumitor obligațiilor legale. Putem dezvălui datele Participanților, respectând legea aplicabilă, partenerilor de afaceri sau altor terți, cum ar fi firmele de contabilitate, autorități publice. Vom putea furniza datele și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza limitelor și prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate. De asemenea, am putea partaja datele tale către parteneri de afaceri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu. Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura că transferurile sunt legitime, având la bază consimțământul explicit sau alt temei legal.

Următoarele categorii de persoane, care pot fi Împuterniciți pe baza contractelor încheiate cu Operatorul, pot avea, acces la datele dumneavoastră personale, și anume:

- persoanele care susțin sistemele informatice ale Operatorului situate în Bulgaria, precum și, după caz, centrele de servicii pentru clienți din Bulgaria;

- persoanele însărcinate cu activitățile legate de întocmirea, tipărirea, compilarea, livrarea (inclusiv prin mesaje SMS sau prin mijloace electronice) a corespondenței scrise trimise de Operator clienților săi;

- persoanele care, în temeiul unui contract cu Operatorul, oferă asistență în furnizarea de produse financiare oferite de aceasta din urmă;

 Furnizarea Datelor Personale este benevola si se realizeaza in scopul participarii la Campania promotionala.

Easy Asset Management IFN SA va satisface fără întârziere sesizările dumneavoastră, în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea acestora. Prin decizia noastră, furnizăm sau refuzăm accesul și/sau informațiile cerute de către solicitant, dar întotdeauna justificăm răspunsul nostru.

Cererile privind exercitarea drepturilor dumneavoastră se depun, în scris:

- fie în nume personal,  sesizarea trebuie să aibă un element de identificare (CNP, numărul contractului de credit) sau însotite de copia de pe cartea de identitate;

- de către un mandatar, sesizarea trebuie sa aibă atașată o împuternicire din partea persoanei vizate, din care să rezulte numărul și data mandatului, obiectul mandatului, durata mandatului, semnătura mandantului, precum și copia CI a persoanei vizate.

Sesizările pot fi depuse utilizând următoarele căi de comunicare:

- la oricare din birourile subscrisei din țară;

- prin curier, la adresa str. Logofăt Tăutu nr. 67, et. 2 sector 3, București;

- în format electronic, prin e-mail dpo@icredit.co.ro; sesizari@icredit.co.ro.

- prin completarea formularului de contact de pe www.icredit.ro

În cazul în care, în cuprinsul sesizărilor nu este menționată o altă adresă de corespondență, răspunsul va fi trimis la adresa din CI a persoanei vizate. În cazul în care sesizarea este transmisă de la o altă adresă (fizică sau electronică) care nu oferă suficiente garanții că ar aparține persoanei vizate, răspunsul se va transmite către una din adresele ce se regăsesc în evidențele Operatorului, care au fost colectate direct de la persoana vizată (adresa din CI sau ultima adresă de corespondență care este confirmată de către persoana vizată).

Sunt permise excepții de la perioada de timp destinată să satisfacă drepturile și gratuitatea în cazul solicitărilor cu același obiect ale acelorași clienți cu o frecvență mai mare de 3 ori pe an și care necesită mobilizarea unei resurse administrative semnificative din partea Operatorului.

În acest caz, putem impune o taxă rezonabilă pentru a ține cont de costurile administrative suportate.

În cazul în care persoana vizată depune o cerere pe cale electronică, informațiile se furnizează, dacă este posibil, pe cale electronică, cu excepția cazului în care persoana vizată nu a solicitat altfel.

Drepturile tale conform Regulamentului GDPR sunt următoarele: dreptul de retragere a consimțământului, dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale, dreptul de acces asupra datelor, dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete, dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt operator, dreptul de a te opune prelucrării datelor, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dreptul de depune o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere.

 

9. Taxe si impozite

Premiul va fi supus impozitarii in conformitate cu Codul Fiscal in vïgoare. Organizatorul nu este raspunzator  pentru plata  taxelor, impozitelor  sau a  altor  obligatii  fiscale  cu exceptia  impozitului  cu  retinere  la  sursa (daca este cazul)  aplicabil  veniturilor  individuale  provenite  din premii, impozit pe care Organizatorul este obligat (dupa caz) sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat, conform Legii nr. 227/ 2015.

Orice alte taxe si impozite ce provin din predarea premiului catre castigator vor fi suportate de catre participant.

 

10. Incetarea campaniei

Campania inceteaza de drept la data expirarii termenului mentionat la punctul 2 din Regulament.

Campania poate inceta inainte de termen, numai din initiativa Organizatorului sau in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora,  inclusiv  in  cazul  imposibilitatii  Organizatorului,  independent  de  vointa  lui,  de  a continua Campania.

In situatiile avute in vedere mai sus, Organizatorul nu mai are nicio obligatie fata de Participantii la Campanie, dupa cum nu au nicio obligatie de rambursare a unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

 

11.Litigiile si legea aplicabila

Legea aplicabila este legea romana.

Eventualele litigii  aparute intre Organizator,  pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor solutiona pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii. 

 

Easy Asset Management IFN SA

Prin Director General,

Alben Mitarev