Regulamentul Campaniei „Clienti VIP iCredit”

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – iCredit

 Regulamentul Campaniei „Clienti VIP iCredit”

 

1.     Organizator

Campania „Clienti VIP iCredit” este organizata de EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA (denumită în continuare „Organizator”) cu sediul în Str. Logofat Tautu nr. 67, etaj P, 1, 2, 4 si 5, sector 3, Mun. București, România, J40/1680/16.02.2011, Cod Unic de Înregistrare nr. 28042464, telefon: 031.71.71.100,  reprezentata legal prin dl. Alben Mitarev, in calitate de Director General, E-mail: office@icredit.co.ro.

Decizia de derulare a acestei Campanii conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial (denumit in continuare „Regulament Oficial”), prin intocmirea unui act aditional.

Prezentul Regulament sau eventualele acte aditionale la acesta vor fi disponibile, in  vederea consultarii de catre participanti, pe site-ul www.icredit.ro. Campania promotionala va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau a modificarii Regulamentului Campaniei promotionale, acest lucru fiind adus la cunostinta publicului, in cel mai scurt timp posibil, pe site-ul Organizatorului.

Campania se va desfășura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții. Regulamentul oficial în cauză este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în România.

Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.

 

2. Durata campaniei si aria de desfasurare:

Campania este organizata și se desfășoara în România, pe raza tuturor birourilor Organizatorului, precum și pe pagina de internet www.icredit.ro

Campania se desfășoară incepand cu luna Ianuarie 2022. In situatia in care Organizatorul decide sa intrerupa/inceteze aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica, prin modalitatile prevazute la punctul 1. Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate, in conformitate cu punctul 6 din prezentul Regulament Oficial, in caz contrar, acestea nu mai sunt datorate de catre organizator.

Dupa data incheierii Campaniei, produsele participante, astfel cum sunt acestea descrise in prezentul Regulament, isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si neasumandu-si nicio obligatie in legatura cu vreo circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia continuarii Campaniei.

 

 3. Dreptul de participare la campanie

Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, care:

- au implinit varsta de 18 ani;

- cetateni romani, cu domiciliul /resedinta in Romania;

- Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice care sunt clienti activi iCredit, au acumulat 20.000 puncte bonus si nu au intarzieri de plata mai mari de 60 de zile.

Nu au dreptul de a participa  la  aceasta  Campanie  angajatii  companiei  organizatoare, respectiv EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA si nici membrii familiilor acestora (sot/sotie, copii, parinti, frati/surori).

Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.

Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

 

5. Mecanismul de desfasurare al campaniei

Toti clientii eligibili descrisi la punctul 3 care, vor primi automat in luna in care isi vor sarbatori ziua de nastere un cadou si o scrisoare de felicitare din partea iCredit. Cadoul va contine un cadou in valoare de  minimum 30 RON (TVA inclus).

În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

 

7.  Acordarea cadourilor

Cadourile vor fi trimise catre Birourile Regionale ale Organizatorului pana la finalul lunii.

La 2 zile dupa transmiterea cadourilor in Birourile Regionale, clientii vor primi SMS-uri de informare cu privire la posibilitatea ridicarii acestora din birou. Toate  premiile  sunt  atribuite,  conform  cu  mecanismul  descris,  si  vor fi acordate  numai participantilor care prezinta sau pentru care se poate face dovada produsului, numai in conformitate cu prevederile acestui Regulament. In cazul in care sunt identificate persoane care  au  influentat  sau  facilitat  castigarea  de  premii necuvenite,  Organizatorul  are dreptul  de  a  cere  urmarirea  in  instanta  a  respectivelor persoane,  pe  baza dovezilor existente. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani  a  premiilor  sau a  schimbarii  premiilor  cu alte  bunuri  si  nici  sa  solicite  schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.

 

8. Prelucrarea datelor personale

Conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal  si  libera  circulatie  a  acestor  date,    Organizatorul, în calitate de Operator de date,   prelucreaza  datele  cu  caracter  personal  care  ii  sunt  dezvaluite  de  catre participanti in vederea participarii la Campania promotionala, cu buna-credinta si cu respectarea drepturilor persoanelor ale caror date sunt prelucrate si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si aplica masurile  tehnice  si  organizatorice  adecvate  pentru  protejarea  datelor  cu  caracter  personal  impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala. Responsabilul cu Protecția Datelor ("DPO") poate fi contactat la adresa de e-mail: dpo@icredit.co.ro. Urmatoarele date personale  vor fi colectate pe durata Campaniei promotionale si utilizate in scopul desfasurarii acesteia de la toti participantii prin intermediul formularului de participare: nume, prenume, adresa postala, localitate, judet, numarul de telefon,  adresa  de  e-mail,  nume reprezentant  vanzari.  Prin participarea la Campania promotionala  datele   cu  caracter  personal  vor fi prelucratein  vederea indeplinirii  obligatiilor  fiscale  ale  Organizatorului și a altor obligații legale, pentru acordarea premiilor si pentru postarea datelor castigatorilor, conform legii. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe o perioadă suficientă pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor legale la care Operatorul e obligat, în cazul în care nu există alt temei de prelucrare. .

Operatorul poate transmite datele cu caracter personal ale Participanților pentru îndeplinirea anumitor obligațiilor legale. Putem dezvălui datele Participanților, respectând legea aplicabilă, partenerilor de afaceri sau altor terți, cum ar fi firmele de contabilitate, autorități publice. Vom putea furniza datele și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza limitelor și prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate. De asemenea, am putea partaja datele tale către parteneri de afaceri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu. Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura că transferurile sunt legitime, având la bază consimțământul explicit sau alt temei legal.

Următoarele categorii de persoane, care pot fi Împuterniciți pe baza contractelor încheiate cu Operatorul, pot avea, acces la datele dumneavoastră personale, și anume:

- persoanele care susțin sistemele informatice ale Operatorului situate în Bulgaria, precum și, după caz, centrele de servicii pentru clienți din Bulgaria;

- persoanele însărcinate cu activitățile legate de întocmirea, tipărirea, compilarea, livrarea (inclusiv prin mesaje SMS sau prin mijloace electronice) a corespondenței scrise trimise de Operator clienților săi;

-  persoanele care, în temeiul unui contract cu Operatorul, oferă asistență în furnizarea de produse financiare oferite de aceasta din urmă;

 Furnizarea Datelor Personale este benevola si se realizeaza in scopul participarii la Campania promotionala.

Easy Asset Management IFN SA va satisface fără întârziere sesizările dumneavoastră, în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea acestora. Prin decizia noastră, furnizăm sau refuzăm accesul și/sau informațiile cerute de către solicitant, dar întotdeauna justificăm răspunsul nostru.

Cererile privind exercitarea drepturilor dumneavoastră se depun, în scris:

- fie în nume personal însoțite de copia de pe cartea de identitate;

- de către un mandatar, sesizarea trebuie sa aibă atașată o împuternicire din partea persoanei vizate, din care să rezulte numărul și data mandatului, obiectul mandatului, durata mandatului, semnătura mandantului, precum și copia CI a persoanei vizate.

Sesizările pot fi depuse utilizând următoarele căi de comunicare:

- la oricare din birourile subscrisei din țară;

- prin curier, la adresa str. Logofăt Tăutu nr. 67, et. 4 sector 3, București;

- în format electronic, prin e-mail dpo@icredit.co.ro; sesizari@icredit.co.ro.

În cazul în care, în cuprinsul sesizărilor nu este menționată o altă adresă de corespondență, răspunsul va fi trimis la adresa din CI a persoanei vizate. În cazul în care sesizarea este transmisă de la o altă adresă (fizică sau electronică) care nu oferă suficiente garanții că ar aparține persoanei vizate, răspunsul se va transmite către una din adresele ce se regăsesc în evidențele Operatorului, care au fost colectate direct de la persoana vizată (adresa din CI sau ultima adresă de corespondență care este confirmată de către persoana vizată).

Sunt permise excepții de la perioada de timp destinată să satisfacă drepturile și gratuitatea în cazul solicitărilor cu același obiect ale acelorași clienți cu o frecvență mai mare de 3 ori pe an și care necesită mobilizarea unei resurse administrative semnificative din partea Operatorului.

În acest caz, putem impune o taxă rezonabilă pentru a ține cont de costurile administrative suportate.

În cazul în care persoana vizată depune o cerere pe cale electronică, informațiile se furnizează, dacă este posibil, pe cale electronică, cu excepția cazului în care persoana vizată nu a solicitat altfel.

Drepturile tale conform Regulamentului GDPR sunt următoarele: dreptul de retragere a consimțământului, dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale, dreptul de acces asupra datelor, dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete, dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt operator, dreptul de a te opune prelucrării datelor, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dreptul de depune o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere.

 

 9. Taxe si impozite

Premiile vor fi supuse impozitarii in conformitate cu Codul Fiscal in vigoare.

Organizatorul nu este raspunzator  pentru plata  taxelor, impozitelor sau a  altor obligatii  fiscale  cu exceptia  impozitului  cu  retinere la sursa (daca este cazul), aplicabil  veniturilor  individuale  provenite  din premii, impozit pe care Organizatorul este obligat (dupa caz) sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat, conform dispozitiilor Codului Fiscal.

Orice alte taxe si impozite ce provin din predarea premiului catre castigator vor fi suportate de catre participant.

10. Incetarea campaniei

Campania inceteaza de drept la data expirarii termenului.

Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora,  inclusiv  in  cazul  imposibilitatii  Organizatorului,  din  motive  independente  de  vointa  lor,  de  a continua Campania. Sunt asimilate situatiilor de mai sus si cazul sentintei si/sau actul de putere publica al unei instante competente sau altei autoritati publice competente pe numele unuia sau mai multor castigatori.

In situatiile avute in vedere mai sus, Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participantii la Campanie, dupa cum nu are nici o obligatie de rambursare a unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

 

11. Litigiile si legea aplicabila

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator,  pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Mun. Bucuresti.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.  In  cazul  in  care sunt  identificate  persoane  care  au  influentat  sau  facilitat  castigarea  de  premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea  in  instanta  a  respectivelor persoane,  pe  baza dovezilor existente.

 

 

Easy Asset Management IFN SA,

Prin Director General

Alben Mitarev